Center for Kræft & Sundhed København
Nyhedsbrev fra Center for Kræft og Sundhed København, februar 2015

Indhold

Kort nyt

Nye tilbud

Billede af mænd der samtaler og ler. Foto: Mark Thyrring

Nye tilbud målrettet mænd

Alt for få mænd henvises til kommunal kræftrehabilitering i Københavns Kommune. Center for Kræft og Sundhed ønsker at vende denne udvikling og har derfor igangsat flere rehabiliteringstilbud målrettet mænd.

Tilbuddene er inspireret af Vi mænd, kræft og rehabilitering -en rapport udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed. Rapporten er udarbejdet på baggrund af en række interviews med kræftramte mænd.

Centrets nye tilbud er:

Ulighed i sundhed
-Lang uddannelse øger sandsynligheden for henvisning til rehabilitering

En undersøgelse, udført af Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning (Posterpræsentation ECRS 2014), peger på, at der er en sammenhæng mellem uddannelsesniveau og sandsynligheden for at blive henvist til et rehabiliteringsforløb i Center for Kræft og Sundhed København (CKSK).

CKSK har derfor bedt Statens Institut for Folkesundhed om at gennemføre en kvalitativ undersøgelse med henblik på at opnå en dybere viden om, hvorfor og hvordan social position, målt ved uddannelsesniveau, har betydning for henvisning til kommunal kræftrehabilitering. Endvidere skal undersøgelsen komme med et bud på, hvordan CKSK og hospitalsafdelingerne i fællesskab kan reducere denne ulighed.

Undersøgelsen vil bestå af individuelle interviews, fokusgruppeinterviews samt observationer i forhold til medarbejdere på Rigshospitalet, Bispebjerg hospital og CKSK samt patienter fra udvalgte diagnosegrupper. Den endelige rapport forventes færdig maj 2015.

Succes med flerfamilieweekend for kræftramte familier

Kræftrådgivningen i København afholdt i efteråret 2014 en familieweekend for otte kræftramte familier på Kragerup Gods.

Kræftramte familier er hårdt presset på energi og ressourcer, og har derfor ofte svært ved at skabe og holde relationer til andre i løbet af et sygdomsforløb. Dette gav flerfamilieweekenden imidlertid rum og luft til.

Med på weekenden var to rådgivere fra kræftrådgivningen og fire frivillige. Weekenden skabte et trygt rum, hvor familierne fik lejlighed til at slappe af og være sammen som familie, og samtidig møde andre kræftramte familier i trygge rammer. Mange af børnene gav udtryk for, at det var rart at møde de andre børn og se, at man ikke var helt ”unormal” og alene. Også de ældre børn havde glæde af weekenden. Vi oplevede blandt andet, at en gruppe for de pårørende teenagere, som vi afholdt i løbet af weekenden, banede vej for efterfølgende aftaler om familiesamtaler i rådgivningen.

Familieweekenderne var/er et helt unikt tilbud til kræftramte familier, og der eksisterer endnu ikke andre lignende tilbud til familier. Weekenden gav, også for de voksne pårørende, mulighed for genkendelse og udveksling af erfaringer, og var så stor en succes, at de otte familier efterfølgende har valgt at forme en selvhjælpsgruppe på eget initiativ.

Familieweekenden er muliggjort af en arv, som Kræftens Bekæmpelse har modtaget fra boet efter Edith Marie Thomsen, hvor pengene er øremærket kræftramte familier og var én af en række familieweekender fordelt over hele landet mellem 2013-15. Det er vores håb, at dette unikke tilbud om familieweekender kan bevares i fremtiden, også når den nuværende donation slipper op, evt. ved at der søges midler i andre fonde.

Kort nyt

Trygfonden støtter telerehabiliteringsprojekt med kr. 2.8 mio.

Center for Kræft og Sundhed København har det sidste halve år arbejdet på at udvikle en digital platform med bl.a. et online træningsprogram til kvinder med brystkræft. Telerehabiliteringsprojektet har vakt stor interesse hos Trygfonden, der har valgt at støtte det med kr. 2.8 mio.

Projektet er iværksat på baggrund af undersøgelser, der viser, at en væsentlig andel af kvinder, opereret for brystkræft, oplever fysiske gener til kræftsygdom og behandling ét år efter operationen. Samtidigt viser en undersøgelse også, at kun halvdelen af kvinderne udfører den tilrådede og forebyggende hjemmetræning. Med en digital platform med træningsøvelser, samt andre understøttende funktioner, får kvinderne mulighed for at supplere deres rehabilitering med online-understøttet hjemmetræning.

Projektet er et samarbejde mellem 11 kommuner i Region Hovedstaden samt Rigshospitalet og Københavns Universitet.

Projektet kører over en periode på to år og forventes afsluttet januar 2017.

Kick off temadag den 25. marts 2015

Region Hovedstaden udbyder nu en temadag vedr. regionens plan for implementering af forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft.

Temadagen afholdes på Søhuset Konferencecenter i Hørsholm onsdag den 25. marts 2015 kl. 8:15-15:30, med plads til 230 deltagere. Der vil være indledende oplæg om formiddagen, samt to workshop-runder hver med fire til fem forskellige emner om eftermiddagen. Målgruppen er sundhedsfagligt personale fra både privat praksis, kommuner og hospitaler. Der betales ikke deltagergebyr.

Se programmet her

Nye udviklingsprojekter

Center for Kræft og Sundhed København har fået bevilliget penge fra Københavns Kommune til to nye tre-årige udviklingsprojekter. Det ene projekt har fokus på ulighed i sundhed og har til formål at øge antallet af henvisninger på borgere med lav social position og kræftsygdom. Det andet udviklingsprojekt har fokus på samspillet med kræftpatienternes pårørende og gennemføres i et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Læs mere om projekterne herunder.

Fokus på samspil med pårørende

Som pårørende til en kræftpatient påvirkes man både psykisk og fysisk og er derfor i risiko for selv at blive syg. Kræftpatienter peger ofte på deres pårørende som værende den vigtigste kilde til støtte under deres sygdomsforløb. Det er derfor vigtigt, at også de pårørende får den nødvendige støtte i forbindelse med kræftsygdom og behandling.

Center for Kræft og Sundhed København søsætter på den baggrund et projekt, som skal sikre, at pårørende inddrages og støttes bedst muligt under den enkelte borgers rehabiliteringsforløb. Indsatsen skal medvirke til, at centret får en samlet strategi og praksis for samspillet med de pårørende.

Projektet løber over tre år og er finansieret af midler fra Københavns Kommune. Erfaringerne skal på sigt overføres til indsatser i forhold til borgere med andre kroniske sygdomme. Projektet gennemføres i et tæt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, Kræftrådgivningen i København, som er beliggende i CKSK. Der er ansat en projektmedarbejder til at udvikle, gennemføre og implementere projektet.

Øget fokus på ulighed i sundhed

Et øget kommunalt fokus på ulighed i sundhed har medført, at Center for Kræft og Sundhed København opnormerer med en ekstra socialrådgiver i en tre-årig projektperiode.

Som tidligere nævnt har en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning vist, at borgere med lang uddannelse har større chance for at blive henvist til rehabilitering end borgere med kort eller ingen uddannelse (Posterpræsentation ECRS 2014). En styrkelse af den socialfaglige rehabilitering er derfor nødvendig. Metoder og tiltag er endnu ikke udviklet og konkretiseret, men nye henvisningsveje og et tættere samarbejde med jobcentre og hospitalsafdelinger kan være relevante tiltag.

Center for Kræft og Sundhed København søger derfor en innovativ og erfaren socialrådgiver til at løfte opgaven i samarbejdet med centres nuværende socialrådgiver.

Se stillingsopslaget her

Ansøgningsfristen er torsdag d. 19. februar 2015.

Foredrag ved lægelig kræftspecialist i centret.

Nye tiltag

Gratis foredrag ved specialister

I foråret afholder Center for Kræft og Sundhed København seks gratis foredrag om kræftsygdom og behandling. Det foregår torsdage i tidsrummet kl. 16.30-18.30. Emnerne er bl.a. Kost og kræft, Effekten af fysisk aktivitet og Sygdom som eksistentielt vendepunkt. Foredragene er for kræftpatienter og deres pårørende.

Se alle foredragene

Dette forår har CKSK desuden en ekstra foredragsrække målrettet mænd. Foredragsrækken byder på foredrag med bla. psykolog ved Forsvaret Ulrik Thomsen, bevægelsespædagog Søren Ekman og Chris MacDonald. Pårørende er også velkomne.

Se alle foredragene

Nyt kursus om rehabilitering af borgere med hals- og mundhulekræft

Borgere med hals- og mundhulekræft har komplekse rehabiliteringsbehov, som for en stor dels vedkommende skal varetages i kommunerne.

Center for Kræft og Sundhed har arbejdet meget målrettet med at udvikle et tværfagligt rehabiliteringstilbud til borgere med hals- og mundhulekræft, og vi har efterhånden stor erfaring inden for området.

Vi kan derfor indbyde til endnu et kursus af tre dages varighed, hvor kursisterne vil møde eksperter inden for alle discipliner af dette komplekse tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

Kurset er for sundhedsprofessionelle (ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, diætister), som er ansat i kommuner og skal varetage rehabilitering af borgere med hals- og mundhulekræft.

Kurset foregår i CKSK d. 9.- 11. juni 2015.

Du kan læse mere og tilmelde dig kurset på centrets hjemmeside

Brugere i undervisningskøkkenet. Foto Teis Bruno Nielsen

Center for Kræft og Sundhed København udsender nyhedsbreve 3-4 gange om året.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte kommunikationsmedarbejder Amalie Nielsen på asn@kraeftcenter-kbh.dk.

afmeld kraeftcenter-kbh.dk