Center for Kræft & Sundhed København
Nyhedsbrev fra Center for Kræft og Sundhed København, juni 2015

Indhold

Kort nyt

Kurt Pedersen i samtale med sin kontaktperson.

Navigatorprojekt bliver landsdækkende

Kræftpatienter, som bor alene, ikke har et netværk, eller på anden vis er sårbare, får nu mulighed for at få tilknyttet en frivillig fra Kræftens Bekæmpelse – en såkaldt navigator, der skal hjælpe dem gennem kræftforløbet.

Projektet, der indtil nu, blot har været et pilotprojekt, vil i løbet af 2015 udvides til at blive et tilbud i alle regioner. Navigatorprojektet er led i den udvikling, som Kræftens Bekæmpelse ønsker frem mod 2020 – at nå ALLE, og særligt de målgrupper, som klarer sig dårligst. Navigatorprojektet er støttet af Knæk Cancer.

Mange har allerede vist interesse for at blive frivillig navigator, hvorfor der løbende vil blive annonceret efter frivillige på frivillig.dk.

Målet med et navigatorforløb er at styrke den enkelte patients handlekompetence og at sikre patientens deltagelse i behandlingsforløbet med udgangspunkt i støtte til tre områder:

• skabe overblik
• deltage i vigtige møder
• give emotionel og praktisk støtte

Et navigatorforløb varer typisk 6 måneder, men kan genforhandles såfremt patienten stadig er i behandling, eller såfremt andre sociale faktorer taler for en forlængelse af forløbet.

Projektets målgruppe er socialt sårbare kræftpatienter over 18 år, som efter en samlet vurdering, mangler ressourcer til at mestre sygdomsforløbet på egen hånd. Patientens primære behov skal være knyttet til det at være kræftpatient.

Informationsfolder om hvordan man rekvirerer en navigator, samt yderligere information om projektet, kan fås ved henvendelse til Kræftrådgivningen i centret.

Temadag: Fra ulighed til lighed i kræftrehabilitering

Center for Kræft og Sundhed København inviterer den 20. oktober 2015 til en temadag om ulighed i kræftrehabilitering. Temadagen tager afsæt i, hvordan vi arbejder med at skabe lige adgang til rehabilitering.

Foruden en præsentation af centrets egne projekter indenfor området, vil Sundheds- og Omsorgsborgmester Ninna Thomsen holde et oplæg om den nye Sundhedspolitik 2015-25 Nyd livet københavner og professor Tine Tjørnhøj-Thomsen, Statens Institut for Folkesundhed, vil fortælle om to kvalitative analyser om henholdsvis mænd og social ulighed, i forhold til rehabilitering på kræftområdet.
Centrets egne projekter har fokus på mænd og rehabilitering samt at sikre lige adgang til rehabilitering for alle, uanset social position og uddannelsesniveau.

Dagen vil blive perspektiveret i forhold til andre kroniske sygdomme, så erfaringerne kan komme i spil på tværs af områderne. Til temadagen inviteres læger og sygeplejersker fra Region Hovedstaden, kommunale rehabiliteringstilbud, andre enheder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune med interesse for rehabilitering samt Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Kort nyt

Social ulighed i henvisning til kræftrehabilitering – en interviewundersøgelse

Sandsynligheden for at blive henvist til Center for Kræft og Sundhed København øges markant med borgerens uddannelsesniveau. Med henblik på at beskrive forhold, der kan forklare dette, har professor Tine Tjørnhøj-Thomsen og forskerne Pia Vivian Pedersen og Liselotte Ingholt fra Statens Institut for Folkesundhed i foråret 2015 gennemført en interviewundersøgelse af medarbejdere på Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital samt medarbejdere og borgere i CKSK.

Undersøgelsen har bl.a. til formål at kortlægge hvilke konkrete forhold, der er vigtige i forståelsen af den sociale ulighed i henvisning til CKSK. Interviewundersøgelsen blev igangsat for at få et indblik i de sammensatte og komplicerede forhold, der kan gøre sig gældende for denne gruppe og hvilke tiltag, der skal iværksættes for at vende uligheden i henvisningen til rehabilitering.

Undersøgelsens samlede resultater og anbefalinger præsenteres i en rapport, der forventes offentliggjort i starten af juni.

CKSK flot repræsenteret ved årets MASCC-konference

Flere medarbejdere fra Center for Kræft og Sundhed København deltager ved dette års MASCC-konference, som finder sted i Bella Center den 24.-27. juni 2015. Centrets forskningsenhed har fået godkendt 4 abstracts til posterpræsentation på konferencens sidste dag. Posterne omhandler nogle af de forsknings-/udviklingsprojekter, der finder sted i centret; Kræftrehabilitering til mænd, Online træning til brystkræftopererede, Fysiske tests til kræftpatienter samt Tidlig postoperativ træning til patienter opereret for lungekræft.

Antal henvisninger i 2015

I januar og februar 2015 fik vi hhv. 78 og 79 henvisninger på borgere med kræft. Marts 2015 var der fælles temadag om Implementeringsplanen for Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft, og netop i marts måned så CKSK en markant stigning i antallet af henvisninger, idet vi nåede et tal på 111. Desværre faldt antallet af henvisninger igen i april måned til 81, og det ser som forventeligt endnu ikke ud til, at effekten af implementeringsplanen er slået igennem.

Vi har pr. den 26. maj 2015 modtaget 78 henvisninger i maj måned, så slutresultatet ender formentlig omkring 90. CKSK kan som følge af opnormering uden problemer modtage flere borgere med kræft, så hospitaler og almen praksis skal ikke tøve med at henvise til os.

Synk let – kogebogen kan fortsat bestilles

Vores kogebog, som er skrevet til patienter med synkebesvær, er blevet godt modtaget i hele landet. Siden udgivelsen i 2012 har næsten 3000 bestilt den via centrets hjemmeside. Bogen er bestilt af både patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle i kommuner og på hospitaler.

Kogebogen kan fortsat bestilles via centrets hjemmeside, og vi deler den meget gerne ud. Vi har fået penge af TrygFonden til genoptryk enten i efteråret eller foråret 2016.

Center for Kræft og Sundhed København udsender nyhedsbreve 3-4 gange om året.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte kommunikationsmedarbejder Amalie Nielsen på asn@kraeftcenter-kbh.dk.

afmeld kraeftcenter-kbh.dk