Center for Kræft & Sundhed København
Nyhedsbrev fra Center for Kræft og Sundhed København, december 2015

Indhold

Kort nyt

Effektundersøgelse i Center for Kræft og Sundhed

Københavns Kommune vil gerne undersøge, om et forløb i Center for Kræft og Sundhed København (CKSK) har effekt for borgerne. Som pilotafprøvning vil borgere diagnosticeret med enten brystkræft eller mundhule-halskræft blive tilbudt at deltage i en undersøgelse, hvor de skal udfylde spørgeskemaer om effekt ved start, undervejs i forløbet samt ved afslutning af deres forløb.

En projektgruppe bestående af ansatte i CKSK har identificeret og udvalgt relevante effektmålings-redskaber i efteråret 2015. Borgerne inddrages over en 3 måneders periode fra starten af 2016, og projektet forventes afsluttet juli 2017. Pilotafprøvningen vil danne basis for udarbejdelse af en effektmodel for kommunal kræftrehabilitering i Københavns Kommune. Hensigten er, at modellen efterfølgende skal generere løbende information, der kan anvendes i relation til såvel de enkelte borgerforløb som til en evaluering af effekten på aggregeret niveau.

For yderligere information: Kontakt Forskningskoordinator Karen Trier på kt@kraeftcenter-kbh.dk eller telefon 6029 8211.

Projekt Pårørende i Kommunal Kræftrehabilitering

CKSK er kommet godt i gang med Projekt Pårørende i Kommunal Kræftrehabilitering. Baggrunden for projektet er, at det kan være en stor belastning at være pårørende til en kræftpatient. Målet er både at understøtte den pårørende i at være ’den gode pårørende’ og samtidigt at tilskynde den pårørende til at drage egenomsorg.

CKSK vil i projektperioden udvikle og implementere en systematik for, hvordan pårørende kommer i fokus i forbindelse med rehabilitering. Projektet skal afprøve forskellige aktiviteter målrettet pårørende samt finde konkrete løsninger til, hvordan pårørendes behov imødekommes.

Projektet varer frem til foråret 2018. For yderligere information kontakt Projektleder Karin Birtø på kb@kraeftcenter-kbh.dk

Online-understøttelse af individtilpasset rehabilitering af kvinder med brystkræft

CKSK har det seneste års tid arbejdet på udvikling af en hjemmeside til kvinder opereret for brystkræft. Hjemmesiden er nu klar til afprøvning i et feasibility studie med rekruttering i januar og februar 2016. Interventionen omfatter en individuel fysioterapeutisk undersøgelse og øvelsesinstruktion. Herefter deltager kvinden i vanlig holdtræning og/eller individuel fysioterapi.
Som supplement gives der adgang til hjemmesiden, der indeholder film med træningsøvelser, instruktion i lymfedrænage og mindfulness lydfiler kombineret med generel information omkring forebyggelse af følgevirkninger til behandling for brystkræft. Follow-up er efter 12 uger.

Projektet er etableret i et samarbejde mellem 11 kommuner i Region Hovedstaden (København, Frederiksberg, det 3-kommunale samarbejde Gentofte, Rudersdal and Lyngby-Taarbæk og det 6-kommunale samarbejde Herlev, Egedal, Ballerup, Rødovre, Furesø and Gladsaxe). For yderligere oplysninger kan Projektleder Carina Nees kontaktes på cn@kraeftcenter-kbh.dk

Mænd og kommunal kræftrehabilitering – et udviklingsprojekt mhp. øget rekruttering

Projektet ’Mænd og kommunal kræftrehabilitering – et udviklingsprojekt med henblik på øget rekruttering’ er gennemført i perioden 1.januar 2014 til 30. juni 2015. Projektet har været finansieret af tilskud fra Pulje til fremme af ligestilling, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Projektet har afstedkommet, at rekrutteringen af mænd er øget, således at de i evaluerings-perioden 1. januar til 30. juni 2015 har udgjort 41% af alle henviste borgere mod 33% i 2013.

Resultatet viser, at tilbud målrettet mænd giver mændene mulighed for erfaringsudveksling og samvær med ligestillede, hvilket har stor betydning for deres efterfølgende håndtering af sygdommen. Indsatser og resultater er beskrevet i en afrapportering publiceret på centrets hjemmeside

Projektet blev præsenteret på en velbesøgt temadag ’Fra ulighed til lighed i kræftrehabilitering’ oktober 2015. Repræsentanter fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling deltog i temadag, og Ellen Trane Nørby har efterfølgende besøgt centret for at høre om projektet.

Kort Nyt

Yoga

Træning på terrassen

Fra november 2015 tilbydes der yoga til borgere i rehabiliteringsforløb i CKSK. Yogaen tager udgangspunkt i klassiske yogaøvelser med inddragelse af forskellige vejrtræknings- og afspændingsteknikker. Det er muligt at deltage i yogaforløbet over en periode på 8 uger.

Elektroniske henvisninger

Med virkning fra 1. februar 2016 modtager CKSK alene elektroniske henvisninger i form af GOP (genoptræningsplan) eller Ref01 (hospitaler: Udgående elektronisk henvisning og almen praksis: Henvisning til kommunale patientrettede forebyggelsestilbud).

Hvis man anvender den tidligere brugte ensidede Henvisningsblanket, vil man blive kontaktet af en administrativ medarbejder, som vil bede om, at der udfærdiges en regelret GOP eller Ref01.

Center for Kræft og Sundhed København udsender nyhedsbreve 3-4 gange om året.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte nyhedsbrevredaktør Vibeke Sode på vs@kraeftcenter-kbh.dk

afmeld kraeftcenter-kbh.dk