Center for Kræft & Sundhed København
Nyhedsbrev fra Center for Kræft og Sundhed København, marts 2016

Indhold

Året der gik

2015 har været et godt år for Center for Kræft og Sundhed København (CKSK). Rigshospitalets arbejde med implementering af en systematisk behovsvurdering for rehabilitering og palliation har medført, at flere er blevet henvist til rehabilitering. Centret fik sidste år 1.164 henvisninger fra hospitaler og almen praksis. Det er vi meget glade for, og vi synes, at det tværsektorielle samarbejde fungerer rigtig godt.

Kræftrådgivningen (Kræftens Bekæmpelse) har også haft et godt år og har ydet støtte til en stor gruppe patienter, pårørende og efterladte. Ikke mindst takket være de godt hundrede frivillige, der er medvirkende til, at vi kan imødekomme mange forskellige behov. Vi synes, at det er positivt, at så mange oplyses om centret og finder vej til vores åbne rådgivning.

CKSK arbejder med de seks grundlæggende principper i Københavns Kommunes Sundhedspolitik. Disse principper er bærende i alle de strategier, handleplaner og indsatser, der igangsættes for at forbedre københavnernes sundhed. Der er fokus på at sikre særlig støtte til de københavnere, som har de største behov og på at ligestille psykisk og fysisk sundhed. Vi afsluttede juli 2015 udviklingsprojektet Mænd og kommunal kræftrehabilitering. Vi har med glæde konstateret, at mændene har været meget begejstrede for de nye manderettede tilbud, som er implementeret i den daglige drift. Vores fokus på social ulighed i henvisning til rehabilitering kom endvidere godt i gang, og samarbejdet med jobcentre og Rigshospitalet opbygges stille og roligt.

Vi har i 2015 arbejdet med vores håndtering af og fokus på pårørende, så vi her i starten af 2016 har kunnet tilbyde flere og nye aktiviteter for pårørende. Hold med mindfulness til pårørende blev opstartet sidste år og bliver hurtigt fyldt op, og andre nye aktiviteter vil se dagens lys her i 2016.

Vi ser derfor frem til endnu et år med fokus på at give et tilbud af høj kvalitet til såvel patienter som pårørende og efterladte.

Mange hilsner

Jette Vibe Petersen, Centerleder og Marie Lawætz, Rådgivningsleder

Center for kræft og Sundhed København. Foto Adam Mørk

Projekt Lighed i rehabilitering i CKSK

Projektet er godt i gang. Samarbejdet med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er etableret, og jobkonsulenter henviser nu direkte til rehabilitering i CKSK. CKSK er også i dialog med Socialforvaltningen om samarbejde omkring rehabilitering af udsatte borgere. CKSK indleder endvidere et samarbejde med Rigshospitalet, hvor det i en periode afprøves, om en rehabiliteringssamtale i eget hjem, foretaget af medarbejdere fra CKSK, kan øge rekruttering til kommunal kræftrehabilitering. Endeligt arbejder CKSK på udvikling af egen drift, hvor vi pt. er optagede af at synliggøre den usynlige del af rehabiliteringsopgaven – relationsarbejdet og koordinering med andre aktører – der ofte fylder meget for målgruppen.

For yderligere information kontakt Projektleder Carina Wedel Andersen på cwa@kraeftcenter-kbh.dk

Ny kampagne – ’Lige meget hvem du er’

I uge 8 kørte CKSK en kampagne med store plakater i bybilledet som del af projekt ”Lighed i rehabilitering” i CKSK. Budskabet er klart – CKSK er et (gratis) tilbud til alle uanset social position (og køn, alder og etnicitet). Plakaten vil også blive brugt i en række andre sammenhænge, fx som plakater på jobcentre og hospitaler og som postkort hos praktiserende læger, sundhedshuse mm. Plakaten kommunikerer således både til borgere og til samarbejdspartnere.

For yderligere information kontakt Projektleder Carina Wedel Andersen på cwa@kraeftcenter-kbh.dk

Pårørendeprojektet

CKSK har fokus på pårørende til kræftramte og de pårørendes problemstillinger.
I et forsøg på at række ud til pårørende til kræftramte i Københavns Kommune er der sendt et postkort ud til caféer i kommunen, til alle praktiserende læger i kommunen samt til de afdelinger, der henviser hertil.
Postkortet skal gøre opmærksom på centrets aktiviteter, som man kan orientere sig om på hjemmesiden og på Facebook.

For yderligere information kontakt Projektleder Karin Birtø på kb@kraeftcenter-kbh.dk

Elektroniske henvisninger

Med virkning fra 1. februar 2016 modtager CKSK alene elektroniske henvisninger i form af GOP (genoptræningsplan) eller Ref01 (hospitaler: Udgående elektronisk henvisning og almen praksis: Henvisning til kommunale patientrettede forebyggelsestilbud).
Hvis man anvender den tidligere brugte ensidede Henvisningsblanket, vil man blive kontaktet af en administrativ medarbejder, som vil bede om, at der udfærdiges en regelret GOP eller Ref01.

Center for Kræft og Sundhed København udsender nyhedsbreve 3-4 gange om året.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte nyhedsbrevredaktør Vibeke Sode på vs@kraeftcenter-kbh.dk

afmeld kraeftcenter-kbh.dk