Center for Kræft & Sundhed København
Nyhedsbrev fra Center for Kræft og Sundhed København, december 2016

Indhold


Sundhedsplatformen og henvisninger til rehabilitering

Den 5. november 2016 blev Sundhedsplatformen indført på Rigshospitalet. Vi var meget spændte på, om de nye arbejdsgange ville betyde en midlertidig nedgang i antal henvisninger til genoptræning og rehabilitering i henhold til forløbsprogrammet.

Der er i november henvist 87 patienter, og der er modtaget 95 henvisninger. Forskellen i tallene skyldes, at der er kommet 8 henvisninger på borgere, som i forvejen var henvist til CKSK enten via GGOP eller via udgående elektronisk henvisning. I oktober blev der henvist 78 patienter. Vi må derfor konkludere, at Sundhedsplatformen IKKE har givet anledning til et fald i antal henviste borgere. Der har været problemer med at få henvisningerne til at gå igennem, men det ser ud til, at begyndervanskelighederne er løst.


Forskningsprojekt for operable lungekræftpatienter afsluttes

I maj 2016 afsluttede Center for Kræft og Sundhed København efter fire år inklusion af opererede lungekræftpatienter til forskningsprojektet PROLUCA (Perioperative Rehabilitation in Operations for LUng CAncer). Den 12. december trænede PROLUCA-holdet for sidste gang.

Deltagere inkluderet i perioden maj 2012 til april 2013 indgik i et feasibility studie, der indtil nu har resulteret i tre artikler som en del af Maja S. Sommers ph.d. afhandling. Feasibility studiet viser, at træning med start omkring to uger efter operation for lungekræft er både sikkert og gennemførbart og peger desuden på en positiv udvikling i helbredsrelateret livskvalitet samt reduktion i belastning og angst et halvt år efter operation. Majas ph.d. afhandling afsluttes i 2017 efter endt barsel.

Feasibility studiet resulterede desuden i justering af studiedesignet. Siden april 2013 og frem til maj 2016 har CKSK inkluderet til et randomiseret studie, der har til formål at vurdere effekten af et tidligt postoperativt rehabiliteringsforløb, med fokus på træning, i forbindelse med helbredende operation for lungekræft. Hypotesen er, at tidlig rehabilitering, påbegyndt to uger efter operation for lungekræft, har større positiv effekt end et sent iværksat rehabiliteringsforløb (14 uger efter operation). Resultater fra RCT-studiet forventes publiceret i løbet af 2017/18 af forsker Morten Quist, Center for Integreret Rehabilitering af Kræftpatienter v/Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning.

Yderligere information om PROLUCA findes her


Lancering af hjemmesiden www.brystrehab.dk

CKSK kunne i forbindelse med et Knæk Cancer arrangement i uge 43 lancere en ny hjemmeside til kvinder opereret for brystkræft. Hjemmesiden er udviklet som en del af projektet BRECOR, der er gennemført i tæt samarbejde mellem 11 kommuner i Region Hovedstaden.

Formålet med Brecor var at undersøge, hvorvidt et supplerende tilbud med online-understøttet rehabilitering kunne inddrages i eksisterende kommunale rehabiliteringsindsatser. Konklusionen var, at interventionen var gennemførbar, og hjemmesiden www.brystkræft.dk støttede hovedparten af deltagerne i at gennemføre deres hjemmeøvelser korrekt og hyppigt.

På hjemmesiden er der fri adgang til film om vævsbehandling, træningsøvelser, selvdrænage samt yogaprogrammer instrueret af specialuddannede fysioterapeuter. Desuden findes der lydfiler med mindfulness samt gode råd fra forskellige fagpersoner

Alle brystkræftopererede kvinder kan nu få adgang til hjemmesiden ved at klikke ind på brystrehab.dk og oprette sig som bruger. CKSK håber, at denne form for online-understøttet rehabilitering til kvinder med brystkræft har potentiale til fremover at bidrage til ensretning af indsatserne, så kvinderne får tilbudt en mere ensartet høj kvalitet i hele landet.

Yderligere information om projektet findes på hjemmesiden, hvor der også kan rekvireres informationsmateriale til udlevering til patienter.


Lighed i Rehabilitering

CKSK har som en del af projekt Lighed i Rehabilitering i CKSK deltaget i et tværkommunalt og –tværsektorielt projekt i regi af Sund By netværket: Lige Adgang til Kommunale Sundhedsydelser (LAKS). I LAKS har CKSK arbejdet med, hvordan frontpersonalet på de indre linjer kan skabe lighed i rehabilitering, så alle borgere har de bedst mulige forudsætninger for at deltage i rehabilitering og opnå udbytte heraf. LAKS blev afsluttet i oktober 2016 med en stor konference for alle deltagerne, hvor CKSK præsenterede sit arbejde. CKSK arbejder til udgangen af 2017 videre med både et indadrettet og et udadrettet spor i projekt Lighed i Rehabilitering i CKSK.


Undersøgelse af eSundhedskompetencer

CKSK indgår i et samarbejde med CFAS (Trygfondens Center for Aktiv Sundhed v Bente Klarlund) om at udvikle en sundhedsapp, der kan understøtte borgeres indsats vedrørende mere bevægelse i hverdagen.

Som delprojekt inviteres alle henviste borgere til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse med henblik på at kortlægge borgernes eSundhedskompetencer, adgang til og brug af teknologisk udstyr samt motivation for træning. Undersøgelsen pågår i perioden 15. november 2016 til 1. april 2017 – eller indtil målet om 350 deltagere er nået og vil blive suppleret med kvalitative interviews med udvalgte subpopulationer.


Center for Kræft og Sundhed København udsender nyhedsbreve 3-4 gange om året.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte nyhedsbrevredaktør Vibeke Sode på vs@kraeftcenter-kbh.dk

afmeld kraeftcenter-kbh.dk