Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Rapport : Mænd og mænd imellem

Her kan du downloade rapporten Mænd og mænd imellem.

Center for Kræft og Sundhed København har gennem de sidste knapt to år haft fokus på rekruttering af mænd med kræft til kommunal rehabilitering og har arbejdet med konkrete manderettede tiltag i CKSK. Der har været arbejdet med en systematisk tilgang baseret på:

1. Interviewundersøgelse mhp. at afdække mænds barrierer for at deltage i rehabilitering (Udført af Statens Institut for Folkesundhed, SIF). Rapporten beskrev læringspunkter og konkrete anbefalinger
2. Interventionsperiode med afprøvning af manderettede tilbud baseret på de konkrete anbefalinger i rapporten
3. Fornyet interviewundersøgelse omhandlende mænds oplevede erfaringer med tre udvalgte mandetilbud

Rapporten ’Mænd og mænd imellem’ fokuserer på mændenes perspektiver på og vurdering af tre af indsatserne – Mandetræning, Mandemad og Patientundervisning for mænd med prostatakræft. Der er foretaget tre fokusgruppeinterviews med mænd, der har deltaget i de tre tilbud, og resultaterne præsenteres i denne kvalitative evalueringsrapport forfattet af Maja Kring Schjørring og Tine Tjørnhøj-Thomsen fra SIF.

Helt generelt synes erfaringsudvekslingen og samværet med ligestillede at være af stor betydning for mændenes efterfølgende håndtering af sygdommen. Selv om mænd ikke vil tale om sygdom, så skaber samværet med mænd om andre aktiviteter alligevel et frirum for udveksling af sygdomsrelaterede emner.

Vi håber, at landets kommuner kan anvende resultaterne i forbindelse med afprøvning af tilbud til mænd, ikke bare med kræft, men også med andre kroniske sygdomme.

Undersøgelsen “Mænd og mænd imellem” er finansieret af Center for Kræft og Sundhed København.

For yderligere oplysning, kontakt:
Projektleder, sygeplejerske Karen Trier, kt@kraeftcenter-kbh.dk, tlf. 6029 8211
Centerchef, speciallæge Jette Vibe-Petersen, jvp@kraeftcenter-kbh.dk,
tlf. 2637 3729