Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Effektmåling på kræftområdet – et pilotprojekt

Center for Kræft og Sundhed igangsætter i slutningen af december og først i 2016 en undersøgelse af effekt og tilfredshed i forbindelse med forløb i centret. Borgere, der henvises til centret, med henholdsvis brystkræft og hals- og mundhulekræft, skal, hvis de ønsker at deltage i undersøgelsen, udfylde forskellige spørgeskemaer ved start, undervejs samt forbindelse med afslutningen af deres forløb i centret.

Baggrund

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har iværksat flere pilot-effektmålingsprojekter, da resultater for borgerne skal være centrum for kvalitetsarbejdet og styringen i forvaltningen. I 2015 er det besluttet at iværksætte systematisk effektmåling på kræftområdet. Fokus er Center for Kræft og Sundhed København’s (CKSK) individtilpassede og multifacetterede rehabiliteringstilbud.

Formål og metode

Formålet med pilotforsøget er at udvikle og afprøve en effektmålingsmetode/model, der måler effekten af CKSK’s interventioner i daglig klinisk praksis. Pilotprojektet vil blive udført som en før-efter-måling.

Målgruppe

Borgere diagnosticeret med brystkræft eller hals- og mundhulekræft er udvalgt, da disse to grupper sikrer bred variation i forhold til køn, alder og sociodemografiske karakteristika.

Måleredskaber

De valgte redskaber skal bidrage med viden om borgerens udbytte af rehabiliteringsforløbet, og de skal opleves som fagligt relevant for medarbejderne. Det skal tilstræbes at redskaberne skal:
• måle effekt på ICF dimensionerne krop, aktivitet og deltagelse
• måle egenomsorg, empowerment og helbredsrelateret handlekompetence
• måle fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle dimensioner
• være lette, tilgængelige og meningsfulde at udføre for både borger og medarbejder
• være etisk forsvarlige at udføre
• kunne udføres af borgeren indenfor max. 30 min.
• være testede for validitet og reliabilitet på målgruppen og oversat til dansk
• kunne administreres af relevant sundhedsfagligt personale i CKSK på max. 30 min.
• være mindst mulige omkostningstunge

Dataindsamling

Dataindsamling varetages af kontaktpersoner ved visitations-, opfølgnings- og afslutningssamtale.

Resultater

Projektet forventes at belyse følgende spørgsmål:
• I hvilket omfang er det lykkedes at indsamle effektdata?
• Hvad er borgeres oplevelse af at skulle bidrage til – og bruge tid på – effektmåling?
• Hvad er medarbejderes oplevelse af at indsamle og anvende effektdata?
• Er datakvaliteten tilstrækkelig?
• Står de investerede ressourcer mål med udbyttet?
• Hvordan vurderes mulighederne for IT-understøttelse af effektmåling?
• Hvad er de langsigtede perspektiver for effektmåling af kommunal kræftrehabilitering?

Organisering

Projektet er forankret i CKSK og Center for Kvalitet og Sammenhæng (CKS), Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Karen Trier (forskningskoordinator og sygeplejerske, CKSK) og Lene Christensen (Chefkonsulent, CKS) udgør projektets daglige ledelse.

Tidsplan

• Aug – dec 2015 Kortlægge og udvælge redskaber samt udarbejde af arbejdsgange
• Jan – dec 2016 Dataindsamling
• Jan – feb 2017 Evaluering af indsamlede resultater og erfaringer

Yderligere oplysninger
For yderligere information kontakt Forskningskoordinator Karen Trier på telefon 60 29 82 11. Karen Trier fra Center for Kræft og Sundhed.